Защо жените трябва да се интересуват от политика

от Лия Макхенри Смит

Наложително е всяка жена християнка да разбира действителността, както и това какво Бог изисква от нея да направи в отговор на тази действителност. Защо?

Първо, защото Бог казва: „Лицемери! Вие знаете да разтълкувате изгледа на небето, а знаменията на времената не можете!” (Матей 16:3)

Исус открито порицава фарисеите и садукеите, че са способни да разбират и предвиждат незначителни неща като метеорологичното време, а са неспособни да видят собствената си порочност, както и случващото се в тяхното време. Те са невежи за това какво Бог всъщност иска от тях. Ето няколко оправдания, които жените използват, за да избягат от отговорността си да разбират времената.

Оправдание #1 „Разбирането на времената и политиката трябва да бъдат оставени на мъжете.”

„Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не става, освен да се изхвърли навън и да се тъпче от хората.”
(Матей 5:13)

Да, мъжете трябва да разбират времената и да бъдат ангажирани, но жените не са освободени от това задължение. Исус казва, че ние сме солта на земята. В това число влизат и жените. Солта не означава просто „да добавиш вкус” към безинтересния свят. Солта е средство за съхраняване на годността. Солта дава живот на храната по рафтовете. Християните трябва да съхраняват земята като пазят закона и заповедите, и изпълняват Великото поръчение. Исус казва: „но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не става, освен да се изхвърли навън и да се тъпче от хората”. Ако погледнем историята, всеки път, когато Църквата се е оттегляла и е заставала настрана от културата и обществото, силите на злото и хуманизма са се изправяли за битка. Обикновено следва ужасно преследване на Църквата. Библията сочи, че ако това, което се използва за съхраняване и предпазване от разваляне е безполезно, тогава то става единствено за стъпчене. Дами, време е да се включите.

Оправдание #2 „Не сме под закон, а под благодат.”

„Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците? Не съм дошъл да разруша, но да изпълня.”
(Матей 5:17)

Исус казва, че ако Го обичаш, трябва да изпълниш всички негови заповеди. Това се отнася както за мъжете, така и за жените. Бог изисква от всички хора да спазват заповедите Му, да възпитават децата си в тях и да ги прилагат във всяка сфера на своя живот, в това число и политиката. Трябва да разберем, че когато държавата ни се разбунтува срещу Божия Закон, тя се лишава от блгагословенията при следването му и донася разруха върху себе си. Тази разруха е наследството, което децата ни ще наследят. Време е да прегърнем Божия Закон. Ние сме и под двете, закон и благодат. Законът се съдържа в заповедите, дадени от Бога на Неговите хора в Стария и Новия Завет, а благодатта се изразява в това, че цената за нарушаването на Неговия закон е смърт, но след като Исус застана на нашето място, ние сме оправдани. Исус постави край на принасянето на жертви, но Той не сложи край на закона. Исус изпълни закона и пророците в това, че неговите раждане, смърт, възкресение и възнесение изпълниха стотиците записани пророчества, като правейки това той замени жертвопринасянето, необходимо за изкупване на греховете. Той е изпълнението, той е жертвоприношението, той е изкуплението. Исус не дойде, за да отмени Божиите изисквания към човека. От нас все още се изисква да се покоряваме.

Оправдание #3 „Политиката не е наше призвание; ние сме призвани само да проповядваме Благовестието.”

„Защото истина ви казвам: Докато премине небето и земята, нито една йота, нито една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.”
(Матей 5:18)

Какво трябваше да се сбъдне? Искам да да отбележа няколко неща. Христос заявява, че Царството е близо. Царството е основано в смъртта, възкресението и възнесението на Христос, като Му е дадена всяка власт на небето и земята, и Сатана е победен завинаги. Христос сега седи отдясно на Отец и управлява от Своя трон. Той ще царува оттам „докато се положат враговете Му за Негово подножие” (Евреи 10:13). Всички врагове на Бога ще му се покорят. Те ще се подчинят на Неговия закон и стандарт. Но само тези, които вярват, ще са под благодат. Тези, които откажат да повярват, ще получат справедливо наказание за нарушаването на Неговия Закон.

Второто изпълнение е постепенното и пълно осъществяване на Великото поръчение. Исус заявява, че то ще се изпълни. Тази победа ни е обещана. До свършека на света, Законът е, според който трябва да бъдат създавани ученици измежду всички народи. Грешните не знаят, че са грешни, докато не им се покаже, че са нарушили нещо. Научаването започва със запознаването на народите с Божия закон; това е началото на евангелизирането. Втората му част е да им се покаже благодатта, която Исус предлага, ако те се покаят и повярват. Но най-напред хората трябва да разберат за какво се покайват.

Освен това Божият закон служи като основа за управлението на всички общества. В духовен план той изобличава греха, възнаграждава послушанието и насочва към Христос. В практически план той наказва нарушаващите закона, защитава спазващите закона и насочва към Христос.

Оправдание #4 „Трябва да се подчиняваме на тези, които имат власт над нас, освен ако това не е в пряко противоречие с Бога”

„И така, който наруши една от тези най-малки заповеди и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство; а който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство.”
(Матей 5:19)

Постоянно допускаме огромната грешка да мислим, че докато християнството не е обявено извън закона, то противопоставяне срещу Бог няма. Всеки път, когато Божият закон е нарушен, се извършва противопоставяне на Бог. Всеки път, когато правителството прокарва закон, противоречащ на Божиите заповеди в една или друга форма, този закон е противопоставяне на Бог и е наречен „законен” и „официален”. Дори по-лошо – принуждава останалата част от обществото също да нарушава Неговия закон, а ако не хората са глобявани или хвърляни в затвора. Мислите ли, че Бог подценява това? Вижте само една от десетте божии заповеди. Бог казва „Не кради”. Какво са данъците? Кражба отстрана на мнозинството в управлението. Това е да вземеш нещо, което не ти принадлежи и да го изхарчиш. Коя част от това не е кражба? Какво е социализъм? Това е принудително вземане на пари от гражданите и тяхното преразпределяне по преценка на правителството. Това е ограбване на тези, които са добре материално и „даряване” на тези, които са по-малко добре в материално отношение. Коя част от това не е кражба? Ако народа е съгласен, то това не е кражба, така ли?Дали възгледите и чувствата на хората определят тези на Бог? Исус казва „Да дойде Твоето царство на земята, както е на небето”. Мислите ли, че проблема с абортите и хомосексуализма са чувствителни теми на небето? Дали кражба отстрана на мнозинството в управлението се явява спорен въпрос на небето? Каква е Божията воля на небето? Тя е същата и на земята.

Оправдание #5 „Библията казва, че от нас се изисква да ‘отдадем цезаревото на Цезаря’”

„Господня е земята и всичко, което има в нея, вселената и тези, които живеят в нея”.
(Пс. 24:1)

Един от най-често цитираните и най-погрешно разбирани стихове. На първо място, ние не отговаряме пред Цезаря, ние отговаряме пред Бог. Само защото нещо „принадлежи” на Цезаря, това не означава, че то не нарушава Божият закон, а също и, че ние не трябва да работим, за да го променим. Бог изисква това от нас! Тогава, когато нашите закони се противопоставят на Божиите, това е опозиция срещу самия Бог. Дали смятаме, че понеже нашето неподчинение е „легално”, Бог ще си затвори очите пред нашето провинение. Не. Той ще накаже нарушителите на закона. Ще ги лиши от наследство. Посоченото по-горе Слово порицава вярващите, които нарушават Божиите заповеди и поучават други да вършат същото. Подкрепяте ли правителство, което вярва в данъчното облагане? Подкрепяте ли социализма? И най-вече, работите ли вие с вашето семейство и във вашата общност в посока да промените законите, които престъпват Божиите? Ако не, то ние осъждаме децата си на свят на корупция и наказание.

Оправдание #6 „Политиката просто не е за мен”

„Защото Отец благоволи да всели в Него съвършената пълнота и чрез Него да примири всичко със Себе Си – и земните, и небесните, като въдвори мир чрез Него…”
(Колосяни 1:19-20)

Политиката може да не за теб, но да си наясно със случващото се в настоящето и да реагираш на това според Библията е за теб. Бог изисква това от всеки християнин. Ние не трябва да казваме „това не е за мен”, като че ли да работим заедно в посока на опазване на Божият закон е въпрос на избор; като че ли е въпрос на предпочитания или избор, също като това да избереш каква риза да облечеш. Политиката е работа на всеки християнин, защото (1) ние сме хората от народа, а именно хората изграждат правителствата. (2) Ние сме отговорни пред Бог за това кого избираме. (3) Ако болшинството хора избират корумпирани политици, това е защото ние не сме създали ученици измежду народа (не сме им показали закон/благодат). (4) Всеки християнин допринася, активно – чрез взимане на участие, или пасивно – чрез не взимане на участие. И в двата случая и двата вида поведение имат своя принос, бил той в изграждане на ученичество /създаване на Исусови ученици в страната ни, или в осъждането ѝ на наказание.

Като съпруги и майки, нашата цел е да оставим на децата си наследство и богоугодно завещание. Молитвата ни е, че те ще живеят в по-просперираща и богоугодна страна. По какъв начин възприемате и как реагирате на случващото се днес, за какво наследство допринасяте – такова, изпълнено с благословение и с обещаното или такова, пълно с гняв и Божий Съд (който също е обещан)?

Оправдание #7 „Това е твърде голям ангажимент”

„Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христос. И сме готови да накажем всяко непослушание, щом стане пълно вашето послушание.”
(2 Коринтяни 10:5-6)

Може да изглежда невероятно понякога, но Исус обеща, че няма да сме сами. Послушанието предполага жертви, но наградата е от поколение в поколение. Победата е наша, както ни е обещано. Но най-напред трябва да разберем аргументите и неистините , които застават на пътя ни към познаване на Бог. Това включва всяка хуманистична институция, най-вече обществената училищна система. Тя беше създадена като хуманистична, анти-християнска програма, която роди хуманисти, анти-християни.Нейното потомството е пораснало и е гладно. Време е за хранене и това потомство иска света. Време е да се извади Божието оръжие за масово унищожение – семейството. Когато семействата изпълняват своя мандат на суверенна власт да се грижат за земята, размножават се и възпитават своите деца да почитат заповедите, тогава нищо не може да ги спре. В дългосрочен план те са непобедими, защото те са в Божието благоволение и им е обещана победа. В такъв случай, ако всеки родител християнин спре децата си да ходят в обществените училища, ако всяка църква основе училище за домашно обучение или програма за спонсориране на самотни майки и семейства, които не могат да си позволят частно християнско училище за своите деца, то тогава нашата задача да създаваме Исусови ученици сред народа ни няма да е толкова голям ангажимент. Ако само поемем суверенната си власт в областта на образованието, то тогава би се явило цяло поколение от войни и обновители.

Оправдание #8 „Библията казва, че жените не трябва да участват във властта”

„Тогава Мардохей заръча да отговорят на Естир: Не мисли в себе си, че от всички юдеи само ти ще се избавиш в царския дом. Защото, ако съвсем премълчиш в това време, ще дойде от другаде помощ и избавление на юдеите, но ти и бащиният ти дом ще погинете; а кой знае дали не си дошла ти на царството за такова време, каквото е това?”
(Естир 4:13-14)

Естир е чудесен пример за смела жена, използвана да окаже богоугодно влияние. Тя остана под властта на царя през цялото време, но поради влиянието, което оказа, успя да спаси народа си. Както и по времето на Естир, ние се изправяме пред заплахата да заличим всичко християнско. Ние сме предизвикани да се покланяме пред един друг бог – държавата. Също както Естир, ако запазим мълчание, не би следвало да очакваме да се избавим, само защото се чувстваме удобно в момента.

Има някои необичайни обстоятелства, в които Бог е позволил на жените да ръководят, такива при които са липсвали мъже водачи. Подобно нещо е било позволено в крайни случаи, като например Девора в книгата Съдии. Не е задължително да заемате управленска позиция, за това да разсъждавате критично, да гласувате, да учите децата си на Божия закон и благодат, да насърчавате съпруга си в богоугодно поведение или да подкрепяте неговата активна позиция, или да имате влияние върху приятелите и общността ви. Жените трябва да бъдат включени в политиката. Жените са деятели; те са изключително добри в довеждане на нещата до край. Те са организатори. Те са общественици. Те са говорители и поощрители. Те имат великолепни административни умения. Те са градивни. Те са пестеливи и икономични. Това са само малка част от техните качества, които са безценни в сферата на политиката без да се налага да заемат управленска или ръководна длъжност. Вярвам, че Бог призовава жените да се включват в политиката, а също да бъдат помощници на корпоративно ниво.

Заключение
Жените трябва да се интересуват от политика и трябва да се включват активно. Започнете с разбиране на Божиите заповеди. После ги сравнете със законите, които имаме сега. Това е отваряне на очите. Работете, за да вложите Божия закон в сърцата на децата, така че те да проумеят закона и благодатта, както и това по какъв начин обществото следва да бъде ръководено. Дами, ние можем да се включим като семейства. Ние можем да обединим усилията на общността. Ние можем да участваме и да инвестираме в бъдещето на нашата страна и в наследството, което ще остави на нашите потомци, или можем да решим да не участваме и да изпратим децата си в бъдеще на тъмнина, корупция и осъждане.

Статията е взета оттук: http://leahslabyrinth.wordpress.com/2010/06/01/why-women-should-care-about-politics/
Превод: Ася Василева

Напишете коментар

Използваме Граватари в кокментарите - вземете свой собствен, за да бъдете разпознавани!

XHTML: Това са някои от таговете, които може да ползвате: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>