Изследване: Ограничено спасение

от Грег Бансен

В какво вярваме

Писанието ни учи, че когато Христос даде Своя живот като заместителна жертва за греха, Той го направи, за да изкупи греха на Своя народ. Той умря конкретно за онези, които Отец е избрал преди сътворението на света, а не общо за всички и всеки отделен човек, който живее. Така обсега на Христовата изкупителна жертва е ограничена за избраните (спасените) – въпреки че силата и ефикасността на Неговото изкупление са неограничени, и въздействието му е в полза на цялото човечество.

Ангелът инструктира Йосиф, че Исус „ще спаси людете Си от греховете им: (Матей 1:21).
Павел пише, че Христос даде Себе Си, за да изкупи „люде за Свое притежание“ (Тит 2:14).
Конкретно „църквата на Бога“ е тази, която Той е придобил със Собствената Си кръв (Деяния 20:28). Павел ни учи, че „Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея“ (Ефесяни 5:25).

В собствените думи на Исус: „Аз съм добрият пастир, и познавам Моите…, и Аз давам живота Си за овцете…; те никога няма да загинат“ (Йоан 10:14-15, 27-28). Тогава това определено изключва тези, които ще бъдат отделени от стадото в деня на съда, както козите се отделят от овцете (Матей 25:31-32) – отделят се тези, на които Исус ще каже: „Аз никога не съм ви познавал“ (Матей 7:23).

Преди да бъде арестуван, осъден и разпнат, Исус се моли в Гетсиманската градина, потвърждавайки, че Отец е дал на Сина власт „да даде вечен живот на всички, които си Му дал“. Исус продължава: „не се моля за света, а за тия, които си Ми дал, защото са Твои“ (Йоан 17:2, 9).

Изследване

Въпрос: Но това означава, че ограничавате изкуплението. Не звучи ли по-добре и не би ли трябвало да кажем, че Христовото изкупително дело е „неограничено“?

Отговор: Всеки, който осъзнава, че в деня на съда ще има хора, които не са спасени, би следвало да признае, че изкуплението е „ограничено“ по някакъв начин.

В разбирането си или ограничаваме ефективността на Христовата изкупителна жертва, или ограничаваме обхвата ѝ. Ако кажем, че Христос умря за всеки и всички в света (неограничен обхват), и въпреки това не всички са спасени, тогава неизбежно ограничаваме ефективността на Христовото дело. То всъщност не спасява някои, за които Христос е умрял, а единствено прави спасението възможно за всички. Това е „ограничено“ спасение. То е като много широк мост, който обаче не ни отвежда докрай от единя до другия бряг.

От друга страна казвайки, че ефективността на Христовата изкупителна жертва е неограничена – в смисъл, че тя реално осъществява спасение за всички, за които е предназначена – неизбежно ограничаваме обхвата на изкупителното дело. Тогава казваме, че Христос е умрял за онези, които действително са спасени, а не за онези, които Го презират и отхвърлят. Това прави мостът за спасение по-тесен, но изцяло ни отвежда от единя до другия бряг.

Така че като цяло въпросът е как „ограничаваме“ изкуплението.

Въпрос: Но Библията не казва ли, че Исус умря, за да даде възможност всеки да се спаси?

Отговор: Не, Библията никога не говори за спасението просто като за нещо възможно или хипотетично. В Библията изкупуването на някого означава конкретното осъществяване на спасението му – не просто потенциално или частично, а да бъде спасен действително и цялостно.

Забележете как Божието Слово говори за изкупителното дело, извършено от Христос. „Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет за нас“ (Галатяни 3:13). Проклятието действително е премахнато, защото Христовото дело на кръста е заместително изкупление за греха. Павел не казва, че Христос е осъществил възможност за премахването на Божието проклятие. Той заявява, че Христос го е премахнал. „Сега прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса“ (Римляни 8:1). Изкупителното дело е завъшрено изцяло още преди нашата вяра в Христа за спасение. Спасителят заяви на кръста „Свърши се“. Павел пише, че сме примирени с Бога чрез смъртта на Сина му още когато сме били врагове (Римляни 5:10). Примирение действително е постигнато на кръста. То не очаква ние да добавим каквото и да е към Христовото дело – дори нашата вяра.

В Евреи 9:12 Библията категорично учи, че целта на Христовото изкупително дело е осигуряването на изкупление, а не просто предоставянето на възможност за такова. „Той влезе веднъж за винаги в светилището със Собствената Си кръв, и придоби за нас вечно изкупление.“ Христос осъществи нашето изкупление. Той действително ни избави от проклятието на греха.

Въпрос: Не е ли вярно, че според Библията Христос умря „за всички“ – за „света“?

Отговор: Когато казваме, че Христос е умрял „за“ някого, ние говорим за „заместително“ изкупление. Това означава, че Христос е умрял вместо грешника, понасяйки наказанието му вместо него. След като цената за греха действително е платена от Спасителя, тези, за които Той е дал живота Си, не може да бъдат наказани за греховете си. Наказанието вече е нанесено върху техния Заместител. „Христос един път пострада за греховете, Праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога“ (I Петър 3:18).

Следователно, ако Христос действително е умрял „за“ всеки един човек, тогава наказанието за техните грехове е нанесено върху Спасителя като техен Заместител – и никой повече няма да бъде пращан в ада за тези грехове. Тези, които проповядват, че Исус е умрял за всеки един човек, в крайна сметка трябва да се откажат или от заместническото естество на изкуплението, или от доктрината за вечно осъждение, или от Божията справедливост.

Понеже Библията е Божието слово и следователно не може да си противоречи, не можем да интерпретираме онези стихове, които казват, че Христос е умрял за „всички“ (или за „света“), като означаващи, че Той е умрял за всички без изключение. По-скоро трябва да означават, че Той е умрял за всички без да прави разлика – умрял е за „всички видове“ хора. Наистина, това е важна Библейска истина, намираща се на много места. Христос умря както за евреите, така и за езичниците. Той умря за мъже и жени, от всички племена, езици и народности. Неговото спасително дело е за целия свят.

Статията е взета оттук: http://www.cmfnow.com/articles/pt117.htm
Превод: Филип Папратилов

Напишете коментар

Използваме Граватари в кокментарите - вземете свой собствен, за да бъдете разпознавани!

XHTML: Това са някои от таговете, които може да ползвате: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>