Родителство и домашно образование

от Маги Маринова

В Библията виждаме, че семейството е установената от Бога институция отговорна за възпитанието на децата. Нашите домове трябва да бъдат най-безопасното място за децата ни. Домът е предназначен да бъде не само физически подслон, но също и място за духовно и емоционално развитие. Ако семейството се разпадне, детето бива оставено без подкрепа и без необходимите му условия за развитие. Светът извън нашите домове не е безопасно място за децата ни.

Исус казва в Матей 18:6:

„А който съблазни едно от тия малките, които вярват в Мене, за него би било по-добре да се окачеше на врата му един воденичен камък, и да потънеше в морските дълбочини.“

Тези думи показват слабата природа на децата и колко внимателни трябва да бъдем с тях. Ако оставим децата си без необходимата грижа, ние ги оставяме в свят на изкушения, с който те не могат да се справят, и следователно ги правим да грешат. Светът извън дома не е безопасно място, а децата нямат изградена вътрешна морална структура, за да бъдат способни да устоят на изкушенията и на греха. Нашата работа като родители през годините, в които се формират, е да ги научим как да покоряват своята паднала природа, как да устояват на греха и как да се подчиняват на Божието Слово.

Римляни 15:1:

„Прочее, ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите и да не угаждаме на себе си.“

В Битие 1:27-28 четем:

„И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде. И Бог ги благослови. И рече им Бог: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я“.

Бог е Начинателят на семейството и възпитаването на децата е част от Неговия план за покоряване на земята. Няма друга институция спомената в Библията, която да е отговорна за възпитаването на децата. И в Стария, и в Новия Завет виждаме, че семейството е основната социална единица на обществото. Бог е дал на семейството настойничество над икономическите ресурси, образованието на децата и грижата за социалните нужди. Божият план за благоденствие на нацията е поверен преди всичко на семейството, не на държавата. В Библията виждаме, че Божият план е общество от самоуправляващи се индивиди под Божия закон. По време на нашето комунистическо минало и трите роли на семейството бяха отнети от него и дадени на държавата, включително отглеждането и образоването на децата. Божият враг знае, че семейството е сърцето на обществото. Вярвам, че днес ние трябва да възстановим ролята на семейството под Божия завет.

В Библията виждаме, че връзката между Бога и човека е изразена чрез понятието за завета. Имаме Стар и Нов завет. В Библията Бог ни дава условията на Своя завет. Той установява Своята власт и постановления, заповеди във всяка област от живота на човека, включително и семейството. Децата трябва да бъдат образовани в контекста на заветния живот на семейството под закрилата на главата на семейството. Бащата, като глава на семейството, е отговорен за образованието на децата. Той трябва да бъде сигурен, че децата получават съсредоточено в Бога образование. Той е отговорен, както видяхме при Авраам, да предаде Божия завет на следващото поколение.

В Псалм 78:5-8 четем:

Защото Той постави свидетелство в Якова,
И положи закон в Израиля,
За които заповяда на бащите ни
Да ги възвестяват на чадата си,
За да ги знае идното поколение,
Децата, които щяха да се родят, –
Които да настанат и да ги разказват на своите чада,
За да възложат надеждата си на Бога,
И да не забравят делата на Бога,
Но да пазят Неговите заповеди,
И да не станат като бащите си,
Упорито и непокорно поколение,
Поколение, което не утвърди сърцето си.
И чийто дух не биде непоколебим за Бога.

Друг известен текст е Малахия 4:5-6:

Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия,
Преди да дойде великият и страшен ден Господен;
И той ще обърне сърцето на бащите към чадата,
И сърцето на чадата към бащите им,
Да не би да дойда и поразя земята с проклетия.

Този текст ни казва, че Бог предава Своите благословения на следващото поколение чрез верността на бащите.

В Новия завет отново виждаме, че бащата, който представлява семейството пред Бога, е отговорен за възпитанието на децата.

Ефесяни 6:4:

„И вие, бащи, не дразнете децата си, но възпитавайте ги в учение и наставление Господно.“

Какво означава Господно (или от Господа)? Означава, че бащата е отговорен да възпита своите деца като християни, а не като езичници, които един ден ще направят решение относно Бога. Писанието ни учи, че децата на вярващите трябва да бъдат приети като членове на заветната общност и доведени до познание и страх от Господа (1 Коринтяни 7:14). В Библията заветът не е само с индивида, но и с тези, за които той е отговорен и ги представлява пред Бога. Бащата, който е в завет с Бога, представлява своите деца пред Бога и е отговорен за тези деца пред Бога (Битие 17:7, 9; Деяния 11:14; 16:31).

В 1 Солунци 2:10-11 Павел сравнява своята работа сред младите християни там с тази на баща към неговите деца.

„Вие сте свидетели, и Бог, как свето, праведно и неукорно се обхождахме към вас, вярващите, като знаете как увещавахме и утешавахме всеки един от вас, като баща чадата си.“

Този текст ни казва, че бащата моделира характера и добродетелите в своето семейство. Той определя стандарта на почтеност за своето семейство.

Какви са нашите цели в отглеждането на децата?

Целта на нашето образование е да помогнем на децата ни да узряват в Божия образ. Това е целта, за която е създаден човекът – да представлява Бога на земята. Адам беше създаден като възрастен човек и му беше дадена отговорност на възрастен. Характеристика на зрелия човек е себевладението. Децата ще имат нужда от себевладение в своя личен живот, в своите бъдещи семейства, в своето призвание.

За да могат децата да изпълнят своето призвание пред Бога, те трябва да придобият мъдрост.

Притчи 4:5-7 казва:

Придобий мъдрост, придобий разум;
Не забравяй, нито се отклонявай от думите на устата ми.
Не я оставяй и тя ще те пази.
Обичай я – и ще те варди.
Главното е мъдрост; затова придобивай мъдрост,

И Притчи 9:10 ни казва, че мъдростта идва от нашето разбиране за живот в Божието присъствие.

„Страх от Господа е начало на мъдростта;
И познаването на Светия е разум.“

Яков 1:5 ни казва, че мъдростта идва от Бога. Ние получаваме мъдрост чрез покорство към Божието слово. Чрез Божието Слово ние научаваме да разграничаваме между добро и зло и да отсъждаме правилно.

Също трябва да учим децата си на практическа мъдрост както книгата на Притчи поучава. Познанието и мъдростта, които ще изучаваме, ще ги водят в живот на покорство пред Бога.

Домашно образование

Образоването на нашите деца е централно задължение за нас като заветни хора. Вярвам, че домашното образование е най-добрата възможност за християните в България, ако те искат да доведат децата си при Господа. Както акушерките в Египет, ние трябва да се покорим на Бога, не на Фараона. Техническата страна на обучението не трябва да ни плаши. Можем да учим основните умения за четене, писане и математика с български учебници.

Не трябва да подражаваме на институционалното училище, но трябва да създадем наши собствени структура и ред в дома. Когато децата са малки, те изискват повече внимание, но когато пораснат, стават по-самостоятелни в техните уроци. С по-големи деца може да използвате частни учители, онлайн курсове или чиракуване.

Целите на домашното образование са умения, които децата да придобият – любов към ученето, лична отговорност и покорство.

Домашното образование е дългосрочно посвещение и изисква да пожертваме собствените си планове. Но като последователи на Христос ние не живеем за себе си, но следваме Исус и Неговото призвание за нашия живот.

В заключение искам да кажа, че Бог е Този, който бди над душите на нашите деца. Дори и те да направят грешки, или ние да направим грешки, Бог е Този, Който в края на краищата се грижи за Своите деца. В притчата за блудния син в Лука 15 виждаме едно производително семейство с любящ баща и въпреки това синът в своята незрялост напуска дома. Той смята, че в света ще намери любов, приятели, социална значимост, но бива измамен. Всичко вън в света, за което копнее, се оказва лъжа. Когато идва на себе си, той осъзнава, че е имал всичко това у дома – любовта, приятелите, социалното положение. Така, че трябва да изградим такъв здрав дом, че дори ако нашите деца напуснат в незрелостта си, когато Господ ги посети, нашият богоугоден дом да бъде истинското и най-безопасно място за тях. В нашия дом те ще намерят истинска

Превод: Цветемира Николова

Напишете коментар

Използваме Граватари в кокментарите - вземете свой собствен, за да бъдете разпознавани!

XHTML: Това са някои от таговете, които може да ползвате: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>