Християнската теория за познанието (Епистемология)

от Корнилиъс Ван Тил

Бог е всезнаещ и следователно знае всичко за Себе си, света който е създал, и човека, на когото Той разкрива Истината. Той знае точно къде човекът ще сбърка, или заради ограниченията си, или заради греха. За да даде Истината на човека, Бог е проектирал изразяването на факти във взаимосвързани текстове – твърдения. По този начин чрез Библията Той е предоставил средство за съобщаване на Истината, като я обгражда с твърдения точно там където знае, че ние може да я доведем до някаква крайност. Така докато пазим взаимосвързано всичко което ни е открил в Библията, ние имаме достъп до истинно, неизменимо и ограничено изложение на реалността. Докато е пазено в баланс с останалите, всяко твърдение съобщава истина до там, до където то самото се простира (т.е. докато се приема в рамките на собствените си ограничения, то по такъв начин съобщава истината, че нищо разкрито по-късно не ще може да покаже, че нашето схващане е противоположно на реалността).

За да съобщи точни и истинни представи за Себе си, Неговия свят и естеството на човека, Неговото създание, Бог ги разкрива по начин който човека може да разбере, защото ги изразява от гледната точка на човешката опитност от живота, която Бот е създал с тази основна цел. Така човешката любов, справедливост, дисциплина, патриархалност, производство, господство и множество други обстоятелства в живота на човека са създадени, за да формират аналогична основа към която Бог да прикачи Своето откровение за Себе си посредством Библията, за да съобщи на хората всичко, което трябва да знаят относно Бога за живот и благочестие.

Тези сътворени опитности от живота представляват Божия образ в човека, който когато се използва заедно с Библейското обяснение предоставя един истинен, макар и ограничен, образ на Бог който ни е сътворил, въпреки че да знаем всичко за Него е отвъд нашата ограничена способност – Той е необятен. Това дадено от Бога и написано откровение е толкова свързано с реалността, колкото е и в Самия Бог (онтологична реалност) (т.е. такъв, какъвто е в действителност в Своета безкрайно самосъществуване), така че нищо от ограничения образ, с който Бог е изобразил Себе си, не е извън хармония с цялата реалност. Бог е предоставил истинен образ за Себе си потвърждаващ приликите и отричащ различията между тези твърдения и истината такава, каквато е в Него. Произтичайки от Своето всезнание, Бог е дал на човека Своето Слово – Библията – всичко от което човек се нуждае, за да знае за живота и благочестието. Животът означава спасение, благочестие; как човек трябва да живее, за да бъде благословен сега и в бъдеще.

По същия начин, произтичайки от Своето всезнание, Бог е открил на човека човешкото естество и състояние, както и начина, който Той е отредил, човек чрез послушание към Неговите заповеди да бъде благословен сега и в бъдеще. Така човек се нуждае от Библията колкото за да познава Бог, толкова и за да познава себе си.

Така е възможно, макар че познанието ни е ограничено, ако сме получили разкритото ограничено откровение за Бог и искрено желаем да го приемем такова каквото е чрез внимателно разкритите си твърдения, можем да знаем, че нашето познание по този начин основано на Божието всезнание е непроменимо в точността си и нищо, което Бог разкрие по-нататък за Себе Си на Небето, не ще покаже нещо от това което знаем сега като погрешно.

Така Библията, точно както всеки правен документ, като например завещание, говори с точност и недвусмислено конкретизира в ясни граници колко далеч една идея може да се доведе от ограниченията наложени ѝ от другите ясни твърдения, които Бог е вложил в Своето Писание, което е написал чрез своите вдъхновени писатели, грижейки се да бъде написана без грешка или противоречие. Следователно, дори ограничена, има гаранция за точност вкоренена във факта, че е проектирана от Бога, чието познание е пълно и безкрайно.

Тъй като в Своята безкрайност Бог може да твори и поддържа ограничена реалност, така и целящ да даде на Своите творения истинно, макар и органичено познание може да го направи поради Своето всезнание и сила. Не само че го е направил, но като допълнение на онези, които приемат Неговия Син, Той дава действието на Святия Си Дух за да им помага, контролира и ръководи в тяхното разбиране и осмисляне на Неговата разкрита Истина. Не че с това Той прави окончателните отсъждания на християните да бъдат абсолютно идентични във всичко, като имаме предвид, че е създал Своя свят с индивидуалност и различия вътре в него; но Той създава в сърцата на вярващите основополагаща идентичност за големите истини на действителността, откровението и изкуплението; и там, където тези много вярващи са единодушни по даден въпрос, могат да бъдат сигурни, че са схванали точно какво техният Бог е разкрил. Оставащите различия насърчават задълбочаването в познание на Словото и смирение от страна на изучаващия, който знае, че е грешник, спасен по Благодат.

Напишете коментар

Използваме Граватари в кокментарите - вземете свой собствен, за да бъдете разпознавани!

XHTML: Това са някои от таговете, които може да ползвате: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>